กิจกรรมดอกไม้จันทน์เพื่อในหลวง ร.9

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมดอกไม้จันทน์เพื่อในหลวง ร.9 โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ทำดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในหลวง ร.9 โดยกำหนดสอนทุกวันอาทิตย์ และในกิจกรรมศุกร์หรรษา ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น_๑๗๐๖๒๗_0052

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560 เพื่อจัดพิธีให้นักเรียนแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ อีกทั้งเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนส่งเสริมและโน้มน้าวจิตใจของนักเรียน ให้รักษาคุณความดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ไหว้ครู 60_๑๗๐๖๒๓_0140

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

สภานักเรียน

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

อบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมการอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับคณะครู เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูริชญา ยิ้มแย้ม ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครระยอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

อบรมลดเวลาเรียน_๑๗๐๖๑๙_0055

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

ศึกษาเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำคณะครู ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนอัศวิน 3Rs ตัวแทนแม่ครัวและร้านค้าโรงอาหาร ไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะ เลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

ดูงานรร วัดตโปทาราม_๑๗๐๖๑๙_0032

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนยการค้าสยามพารากอน กรุงเทพ

161568

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวหทัยกาญจน์ หมีกุละ

                                                                                      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง
ของนางสาวหทัยกาญจน์ หมีกุละ
หทัยกาญจน์
โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสุบิน บุญยืน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมสานระหว่างการสืบเสาะหาความรู้กับการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล วัดลุ่มมหาชัยชุมพล                 จังหวัดระยอง

Microsoft Word - สุà¸ıิฎ.docx

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL – Plus ที่มีต่อการอ่านจับใจความ
สำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
จังหวัดระยอง

Microsoft Word - สุฎัฎชไ.doc

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

IMG123

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น