คณะกรรมการสถานศึกษา

พระโบราณพิทักษ์

ที่ปรึกษา

นายประกิต ปฐวีศรีสุธา

ประธานกรรมการ

พระมหาสุรเดช จฺนทูปโม

ผู้แทนองค์กรศาสนา

พระมหาบัญญัติ จิรวฑฺฒโน

ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายจีระพันธ์ จีนประชา

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายภูษิต ไชยฉ่ำ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางวิภา เปรมศรี

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสาวชนิดาภา จำนงค์นอก

ผู้แทนศิษย์เก่า

นางชลาทิพย์ พูลเกษม

ผู้แทนครู

นางสุภัทรา ฟ้าประทานชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอรพินท์ สว่างแจ้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชรินทร์ รวมนรินทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภัคภูมิ บุญโชติหิรัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิเชียร์ อาจองค์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวธัญญ์กมน ปันนที

กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อเรา