ฝ่ายบริหาร

นางยุพาวดี วรวีบูลย์สวัสดิ์

รก.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธัญญ์กมน ปันนที

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา

รก.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชลธิชา ธรรมนิทา

ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ (ครู คศ.4)

นางสาววรรณวิภา โลหะสาร

ฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ (ครู คศ.2)

นางสุบิน บุญยืน

ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล (ครู คศ.3)

นางชลาทิพย์ พูลเกษม

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป (ครู คศ.3)

ติดต่อเรา