ระดับชั้น ประถมศึกษา ที่ 1 🎓

นางชลธิชา ธรรมนิทา

(ครู คศ.4)

นางสาวสุทธดา แจ่มแจ้ง

ผู้ดูแลเด็ก

นางเกศิณี เสมอวงษ์

หัวหน้าสายชั้น ป.1 (ครู คศ.3)

นายเศรษฐ์ พบจันอัด

ครูอัตราจ้าง

ระดับชั้น ประถมศึกษา ที่ 2 🎓

นางขจรพรรณ โอทอง

(ครู คศ.2)

นางศศิธร สุริยวงศ์

หัวหน้าสายชั้น ป.2 (ครู คศ.3)

นางสาวกิตติมา สุวรรณบุผา

ผู้ดูแลเด็ก

นายอดิศักดิ์ ชนะค้า

(ครู คศ.3)

ระดับชั้น ประถมศึกษา ที่ 3 🎓

นางกมลเนตร บำรุงพงษ์

(ครู คศ.2)

นางวิภาวี สุกใส

หัวหน้าสายชั้น ป.3 (ครู คศ.3)

นางสาวกัลยรัตน์ สุวรรณมณี

(ครู คศ.3)

นางสาวสิรินุช ซื่อประเสริฐ

(ครู คศ.3)

นางสาววรรณพร เกษมสิทธิ์

ผู้ช่วยครู

นายกฤตนัย อักษรศรี

ผู้ช่วยครู

Ms.Lis Chamin B.Amancio

ระดับชั้น ประถมศึกษา ที่ 4 🎓

นางพิชชานันท์ จันทร์ทอง

ครูผู้ช่วย

นางสาววันวิสาข์ ภักดีศุภผล

(ครู คศ.1)

นางนวรัตน์ ชะฏาแก้ว

(ครู คศ.3)

นางสาวนุชนาฏ เมตตา

หัวหน้าสายชั้น ป.4 (ครู คศ.3)

นายคมกฤช สายมา

(ครู คศ.1)

ระดับชั้น ประถมศึกษา ที่ 5 🎓

นางสุบิน บุญยืน

(ครู คศ.3)

นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร

หัวหน้าสายชั้น ป.5 (ครู คศ.3)

นางชลาทิพย์ พูลเกษม

(ครู คศ.3)

นางสาวบุษกร ศิริจันทร์

ผู้ช่วยครู

นายกวีทัศน์ อะโสต

(ครู คศ.1)

นางสมาพร กอเซ็ม

(ครู คศ.3)

ระดับชั้น ประถมศึกษา ที่ 6 🎓

นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

(ครู คศ.4)

นางสาววรรณวิภา โลหะสาร

(ครู คศ.3)

นางสาวธิชา สีดามาตย์

หัวหน้าสายชั้น ป.6 (ครู คศ.1)

นางสาวรัตนา รัตนวงษ์

(ครู คศ.1)

นายรุ่งเรือง ศรีสุนาครัว

(ครู คศ.3)

ติดต่อเรา