ระดับชั้น อนุบาลศึกษา ที่ 1 🎓

นางสาวรวีนันท์ ปรานัทธี

ผู้ช่วยครู

นางสาวเรณู ไชยเป็ง

หัวหน้าสายชั้น อ.1 (ครู คศ.3)

นางสาวภัคสิตา แก้วบุญตรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวม่านแก้ว สินสะอาด

ผู้ดูแลเด็ก

นางกลอยใจ แจ่มฉาย

ผู้ดูแลเด็ก

ระดับชั้น อนุบาลศึกษา ที่ 2 🎓

นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา

(ครู คศ.3)

นางสาวศิริพร มณีแสง

(ครู คศ.2)

นางสาวหทัยกาญจน์ หมีกุละ

หัวหน้าสายชั้น อ.2 (ครู คศ.3)

นางสาวจีรภา โนนจุ้ย

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรุณวรรณ พัชรกุลพร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฏฐพัชร บุญอนันต์กุลธร

ผู้ดูแลเด็ก

ระดับชั้น อนุบาลศึกษา ที่ 3 🎓

นางวรรนา พรรณา

(ครู คศ.2)

นางสาวสุดารัตน์ มาลัยทอง

ผู้ช่วยครู

นางสาวปาณิสรา สว่างแจ้ง

หัวหน้าสายชั้น อ.3 (ครู คศ.2)

นางวิไลลักษณ์ นิยมรักษ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวแก้ว ทองชมพู

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรรณิการ์ สาระคุณ

ผู้ดูแลเด็ก

ติดต่อเรา