วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

📃 ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม

🧷 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

🧷 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่ และเป็นแหล่งเรียนรู้

🧷 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากร ผู้เรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

🧷 ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

📃 มีความรู้ มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

📃 สวนผักลอยฟ้า  งามตาโรงเรียนปลอดขยะ

ติดต่อเรา