ทีมนาฎศิลป์จากโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรีนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

บ้านฉางดูงาน_๑๗๑๒๒๐_0019

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ : นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา

8180881809

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การแปรรูปสับปะรด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ : นางสาวนุชนาฏ เมตตา

Document-page-001 (3)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ของนางชลาทิพย์ พูลเกษม ครู วิทยฐานะชำนาญการ

457789