คลังเก็บหมวดหมู่: ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรีนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

บ้านฉางดูงาน_๑๗๑๒๒๐_0019

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ : นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา

8180881809

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การแปรรูปสับปะรด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ : นางสาวนุชนาฏ เมตตา

Document-page-001 (3)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ของนางชลาทิพย์ พูลเกษม ครู วิทยฐานะชำนาญการ

457789

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง
ของนางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข

S__7168036

 

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาประเทศไทย 4.0

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2560
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

อบรม4จุด0

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัควิซึมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ของ นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

524

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางยุพาวดี วรบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง
ของ นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

IMG12