ต้อนรับคณะดูงานโรงเรียนบึงท่ายวน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำตนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านบึงท่ายวน จังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ

ต้อนรับรร.บึงท่ายวน_7056คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ลอยกระทง ประจำปี 2558

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณถนนอดุลย์ธรรมประภาส(ข้างสวนศรีเมือง)

IMG_6466

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการพี่สอนน้อง โทษการใช้โฟม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 สำนักการสาธารณสุขได้กำหนดจัดโครงการพี่สอนน้อง เรื่องโทษของการใช้โฟมบรรจุอาหารให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาขัยชุมพล ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต

โทษของการใช้โฟม ป.4_2911

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้จังหวัดระยอง นำไปถวายพระสงฆ์ประจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และทางโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้เป็นคณะทำงานในการจัดงานพระราชทานผ้าพระกฐิน และร่วมถวายผ้ากฐินร่วมกับจังหวัดระยอง โดยการร่วมทำบุญจากคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

IMG_6113

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสมาพร กอเซ็ม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง เอกสารประกอบการสอนในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดย นางสมาพร กอเซ็ม ครูชำนาญการ

S__36380677

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างอค์ความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โดยนางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

พี่ยุ4

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้ลำดับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

20151103_3472

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม