ประกวดคัดลายมือระดับจังหวัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนร่วมประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนา ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนสมคิดวิทยา โดยได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล คือ เด็กหญิสุภาวิณี บัวคำภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

LINE_P2016224_142021

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผุ้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs ของโรงเรียนเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนวัดตโปทาราม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังนำนักเรียนเข้าชมสัตว์ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้ใหักับนักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs ที่ช่วยงานโรงเรียนปลอดขยะตลอดปีการศึกษา 2558

ดูงาน รร.วัดตโปทาราม_6536

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

OPEN HOUSE WATLUM SCHOOL 2016

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE WATLUM SCHOOL 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนและคณะครูประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุขสุข และ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมกิจกรรมประจำฐาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียน อีกทั้งกองช่าง เทศบาลนครระยอง ที่มาจัดสถานที่ให้ ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง ร้านนายอินทร์ เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาลนครระยองที่มาร่วมจัดฐานการเรียนรู้

Open house 2016_1304

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง รู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม เกิดความรักความศรัทธาในศาสนาของตนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นกำลังที่ดีและเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป โดยจัดให้นักเรียนร่วมเวียนเทียน ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

วันมาฆบูชา_2767

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายณรงค์ เผ่าชวด นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นำคณะดูงาน จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ดูงาน จ.อุทัยธานี_5726

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นางสุบิน บุญยืน ครู อันดับ คศ.2 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ

S__10354858

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดูงาน อบต.ลำลูกกา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะดูงานจากองการบริหารส่วนตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 110 ท่าน โดยมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ ในการนี้ พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงานด้ว

คณะศึกษาดูงานลำลูกกา_8626

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง โดยโรงเรียนได้เป็นตัวแทนการแสดงในพิธีเปิดระดับปฐมวัย และโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด

IMG_7552

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม