ประกวดคัดลายมือระดับจังหวัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนร่วมประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนา ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนสมคิดวิทยา โดยได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล คือ เด็กหญิสุภาวิณี บัวคำภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

LINE_P2016224_142021

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม