กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาให้ถูกต้อง รู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความรักความศรัทธาในศาสนาของตนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นกำลังที่ดีและเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

25590519_9944คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตาเป็นประธานในการยกฉัตรพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.39 น. ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)DSC_1030

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียน และผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลปฐมนิเทศ นร.ใหม่_8389

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม