รับการประเมินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รับการตรวจประเมินโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานคณะกรรมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการการตรวจในครั้งนี้

ประเมินสิ่งแวดล้อม_2775

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในถสานศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

อบรมยาเสพติด 59_1420

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง “ธนาคารขยะ”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เปิดทำการทุกวันพุธ และในทุกเช้าวันพุธก็จะพบกับภาพความน่ารักของครู และเด็กๆพร้อมกับผู้ปกครองที่ช่วยกันถือขยะที่คัดแยกจากที่บ้านเพื่อนำมาฝาก กับธนาคารขยะของโรงเรียน

S__10903574

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 โดยนายบุญสืบ เจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม และได้มอบนโยบายและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งยังทำการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้
ประธาน คุณระพีพงษ์ บัวคำพา
รองประธาน คุณพัฒนา เปลี่ยนทอง
รองประธาน คุณพินิจ เอี่ยมวรนิรันดร์
เลขานุการ คุณพรธิภา ใจบุญมาก
เหรัญญิก คุณอารีย์ พรมมงคล
กรรมการ คุณจันทร์เพ็ญ ต๊ะเงิน
กรรมการ คุณอนุพงษ์ วงษ์สูง
กรรมการ คุณลัดดา มีธรรม
กรรมการ คุณลาวัลย์ มณีนิล

ประชุมเครือข่ายผปค1_9575

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม