รับรางวัลโครงการประกวดการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นในโรงเรียน

รับรางวัลโครงการประกวดการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่นในโรงเรียน
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดการจัดการสิ่งแวดล้่อมดีเด่นในโรงเรียน จากนายสมศักดิ์ สุวรรณวิจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยได้รับรางวัลชมเชย ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์

มอบรางวัลฯ248_9630

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอ ขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลหรือสิ่งของเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ หรือ ขยะอื่นๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อรวบรวมจัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และจะนำเงินที่ได้จากกิจกรรม ใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสมทบทุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยรับออกเคลื่อนที่รับบริจาคนบริเวณชุมชนตากสินและใกล้เคียง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา 09.30-09.30 น. หรือร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ทุกวันพุธ เวลา 11.30-12.30 น.

ให้ความรู้อัศวิน_4473

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันที่่ 17 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยแร่และหิน จังหวัดระยอง เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาและมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ หินและแร่_8791

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านดาราศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐานการเรียนรู้ และ Sci Show

วันวิทยาศาสตร์_710

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม “ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ”

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยนางผาณิตา ไพทักษ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ จะเกษียณอายุราชการในที่ 30 กันยายน 2559 นี้ จึงเกิดภาคความประทับใจของน ักเรียนที่มีต่อครู โดยมีทีมวิทยากรจากทีมงานแจ่มบรรเจิด มาให้ความรู้และสร้างบรรยากาศในกิจกรรม

กิจกรรมมุฑิตา_1862

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการลายมืองามตามแบบไทย :HAPPY BOOK DAY สัปดาห์ห้องสมุด ปี 2559

ร่วมการแข่งขันโครงการลายมืองามตามแบบไทย 2559 งานกิจกรรมนครแห่งการอ่าน อ่านสร้างสุข เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน งาน HAPPY BOOK DAY ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคระยอง เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ระดับ คือประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ผลการแข่งขันดังนี้  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ชนะเลิศ เด็กหญิงพีรดา สีภูมิ  รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงศิริ ศิรินิภาพันฒน์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ชนะเลิศ เด็กหญิงสุภาวิณี บัวคำภา  ชมเชย เด็กชายณัฐภัทรทานต์ แซ่โค้ว

42241

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมด้านอัคคีภัยและซ้อมการป้องกันอุบัติภัยด้านอัคคีภัย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมการอบรมด้านอัคคีภัยและซ้อมการป้องกันอุบัติภัยด้านอัคคีภัย ให้แก่ ครู บุคลากร และนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง

ซ้อมป้องกันอัคคีภัย_2117

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม