พิธีแสดงมุฑิตาจิต คุณครูผาณิตา ไพทักษ์ศรี

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ คุณครูผาณิตา ไพทักษ์ศรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ จัดในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีการแสดงของคณะครู นักเรียน และพิธีแสดงมุฑิตาจิต ซึ่งพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง “อยู่อย่างไรให้สุขใจในวัยเกษียณ” และนายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีกล่าวให้คำแนะนำ “แนวทางการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่าจากรุ่นต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้

20160928_100800

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 9 สาขา

เมื่อวัน 20 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ได้จัดโครงการกิจกรรมวันสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พศ.2559 ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่มีความสามารถ และมีผลงานดีเด่น ณ บริเวณลานหน้าอาคารห้องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จำนวน 9 คนดังนี้
1.สาขาการศึกษาและวิชาการ  เด็กหญิงอรพรรณ ต๊ะเงิน
2.สาขาคุณธรรมและจริยธรรม เด็กหญิงณภัทร ชันณะสา
3.สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  เด็กหญิงธนวัฒน์ แก่นสาร
4.สาขากีฬาและนันทนาการ  เด็กชายสิทธิพงษ์ มีหอม
5.สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เด็กชายนิรวิทธ์ เที่ยงสุนทร
6.สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  เด็กหญิงถวนันท ภคาพัลย์
7.สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  เด็กหญิงชนัญธิดา สายบุตร
8.สาขาศิลปวัฒนธรรม  เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ศรีบุญเพ็ง
9.สาขาผู้นำเด็กและเยาวชน ประธานสภานักเรียน  เด็กชายทศพร ไมตรีแพน

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99_6784

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วันที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวัชระ ขันธสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสำนักงานเขตมาศึกษา จำนวน 60 คนร่วมศึกษาดูงาน โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a_9418

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมให้ความรู้โครงการครอบครัวล้อมรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 กันยายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครู จำนวน 2 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการครอบครัวล้อมรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทับมา ณ หมู่บ้านเศรษฐิกจพอเพียงบ้านสะพานหิน ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99_5191

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ สนง.สพป.ระยอง เขต 1

วันที่ 19 กันยายน 2559 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครู จำนวน 2 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_4122

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 และ Sport Day วันที่ 9 กันยายน 2559 โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) มอบรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาที่รับเหรียญและกองเชียร์ ในการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง

s__18104329

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีรับมอบเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ

พิธีรับมอบเครื่องผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ “คาวเทค” โดยได้รับความสนับสนุนจากชมรมวิศวฯ จุฬาฯ ภาคตะวันออก มูลค่า 484,710 บาท ในการจัดซื้อมอบให้โรงเรียนเทศบาลวัด ลุ่มมหาชัยชุมพลในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีคุณปิยะศักดิ์ ศานติเกษม ประธานชมรมวิศวฯ จุฬาฯ ภาคตะวันออก ตัวแทนมอบ และได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานรับมอบ

IMG_0163คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม