กฐินพระราชทาน ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น้อมนำมาถวาย แด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับทางวัด

img_1798

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟมและการคัดแยกขยะ

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ครูประจำชั้นอนบุาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม “โรงเรียนปลอดโฟมลดขยะ” ณ ห้องประชุมวไลยอลกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%a1_2454

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนกันยายน 2559

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนกันยายน 2559 เป็นกิจกรรมเวียนฐานการร่วมทำกิจกรรมของแต่ละสายชั้น โดยหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกเดือน ในแต่ละสายชั้นครูจะเตรียมกิจกรรมให้กับนักเรียนเข้าเวียนฐาน อาทิเช่น ตัดผม ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้า การทำถุงหอม อีกทั้งยังมีฐานจากความร่วมมือของผู้ปกครอง สอนการทำบัวลอยไข่หวาน

%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2_1460

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม