เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวหทัยกาญจน์ หมีกุละ

                                                                                      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง
ของนางสาวหทัยกาญจน์ หมีกุละ
หทัยกาญจน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสุบิน บุญยืน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมสานระหว่างการสืบเสาะหาความรู้กับการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล วัดลุ่มมหาชัยชุมพล                 จังหวัดระยอง

Microsoft Word - สุà¸ıิฎ.docx

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL – Plus ที่มีต่อการอ่านจับใจความ
สำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
จังหวัดระยอง

Microsoft Word - สุฎัฎชไ.doc

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

12 รูปภาพ · Updated 2 นาทีที่แล้ว

วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมคิดและวางแผนให้นักเรียนมีคุณภาพ ได้รับพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคน มีความสุขกับการเรียนรู้ จัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมคิดและวางแผนในการส่งเสริมให้นักเรียนเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศตามอัจฉริยะภาพของแต่ละคน และเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น และเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม O-Net โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่งในการเข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้

ประชุมผู้ปกครอง ป 6_๑๗๐๕๒๕_0013

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนและครู เข้่าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็ก วัยเรียน ณ อาคารลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

อบรมโชป้าแอนด์ชายป้า_๑๗๐๕๒๒_0021

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองภาครเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกคอรงเป็นอย่างดียิ่งในการเข้าร่วมการ ประชุมในครั้งนี้

ประชุม 200560_๑๗๐๕๒๒_0040

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม