การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาประเทศไทย 4.0

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2560
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

อบรม4จุด0

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
การแข่งขันสวนถาดแห้งระดับภาคตะวันออก
ในการแข่งขันงานวิชาการระดับภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง แข่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้างเซ็นทรัลระยอง
โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้
นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายรุ่งเรือง ศรีสุนาครัว ครูโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
นายจรินทร์ แสงสี ผู้ปกครอง
เด็กชายธรรมรัตน์ แสงสี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

315

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีคอนสตรัควิซึมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ของ นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

524

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางยุพาวดี วรบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง
ของ นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

IMG12

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมกับเทศบาลนครระยอง จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวิทยากรจากครูตำรวจ D.A.R.E. มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

อบรมยาเสพติด_๑๗๐๗๐๗_0062คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่และให้ความรู้การดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้ดำเนินการเผยแพร่และให้ความรู้การดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนปลอดขยะ การใช้พลังงานทดแทนและให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีความเข้าใจการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยได้รับการตอบรับการเข้าร่วมเป็นอย่างดีจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง ดังนี้ 1.วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 2.วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง 3.วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 4. วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) 5. วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)

โรงเรียนนครระยอง ดูงา_๑๗๐๗๐๗_0016คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 ภาคกลาง โดยมีครูรุ่งเรือง ศรีสุนาครัว นำลูกเสือจำนวน 1 หมู่ เข้าร่วมชุมนุม ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลูกเสือท้องถิ่นไทย_๑๗๐๗๑๑_0013คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้ร่วมขบวนแห่เทียนกับทางเทศบาลนครระยอง โดยนำเทียนมาถวาย ณ วัดลุ่ม  (พระอารามหลวง) ซึงร่วมถวายเทียนกับสถานธนานุบาล และกองการแพทย์ โดยทางโรงเรียนได้ตกแต่งรถแห่เทียน และนำนักเรียนเข้าร่วมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้

ถวายเทียนวัดลุ่ม_๑๗๐๗๐๗_0026

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาไปยังวัดต่าง จำนวน 4 วัด คือ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) วัดโขดทิมธาราม วัดตรีรัตนาราม วัดปากน้ำสมุทรคงคาราม โดยมีคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมถวายเทียน

S__32677917

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นำนักเรียนร่วมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

25600704_๑๗๐๗๐๕_0070

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม