คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2017

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาประเทศไทย 4.0

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการอบร […]

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันสวนถาดแห้งระดับภาคตะ […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการ […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางยุพาวดี วรบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู […]

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร […]

เผยแพร่และให้ความรู้การดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้ดำเนินการเผยแพร่และใ […]

ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนใ […]

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลไ […]

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

กิจกรรมเวียนเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]