คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2017

ร่วมกิจกรรมพลังงานสัญจร

วันที่ 25 กันยายน 2560 กลุ่มธุรกิจปิดโตรเลียมขั้นต้นฯแล […]

วันเยาวชนดีเด่น ปี 2560

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำนักเรีียนเข้ารับเกีย […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการทด […]

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 25 […]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจก […]

มอบรางวัลประกวดคัดลายมือ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย มอบเกียรติบ […]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตาก

วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล […]

กิจกรรมศุกร์หรรษา

กิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 31 สิงหาคม 2 […]