กิจกรรม English Camp

วันที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กำหนดจัดกิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 212 คนและพนักงานครูและครูต่างชาติ จำนวน 11 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายไออาร์พีซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรม English Camp นี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามโครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ (EIS) โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 11 ฐาน ร่วมกับคณะครู โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางไทร

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางไทร จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 คนมาดูกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และแนวทางการจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพพล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม