วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดโครงการอบรมพัฒนาระบบงานธุรการ-การเงินและพัสดุ ครุภัณ์ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย กล่าวเปิดกิจกรรม ในการอบรมครั้งนีได้รับเกียรติจากนางนภัสสร อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง เทศบาลนครระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมตอบข้อซักถาม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก