โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาอีกด้วย

เทคนิกการสอน3-5มิ.ย._8917

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม