เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังฤษตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างอค์ความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
โดยนางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

พี่ยุ4

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม