จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการด้านความรู้ คุณธรรมและ จริยธรรม (วิชาการ,ปกครอง)
  2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (วิชาการ)
  3. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน (บริการ)
  4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (บริการ,วิชาการ)
  5. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน (วิชาการ,บริหาร)
  6. ครู บุคลากร ผู้เรียน และชุมชน เห็นความสำคัญและร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (บริการ,ปกครอง,วิชาการ,บริหาร)
  7. ครู บุคลากร และผู้เรียน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (บริการ,ปกครอง,วิชาการ,บริหาร)
  8. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน มีภาวะความเป็นผู้นำรู้จักสิทธิ  และหน้าที่ของตนเอง (ปกครอง)