สีประจำโรงเรียน

                     สีประจำโรงเรียน

                       สี  แสด –  ดำ

4