ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางอุษณีย์  เลื่อนลอย
วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต    สาขา ประถมศึกษา

โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๐๐-๑๖๘๔   e-mail                       tuusaneeluanloy@gmail.com

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   จนถึงปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  ๑  คน

นายมนตรี   สิริทัตสุนทร  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต
สาขา  บริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐-๘๑๙๙-๖๗๕๑๔

e-mail montree_t๑@hotmail.com