การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการขยะที่ยั่งยืน ให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและแนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองรับ ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

คณะครู

ครู

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ภาพนิ่ง1

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ศพด

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

โครงสร้างผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง ปีการศึกษา 2559

3

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

ตราประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพนิ่ง2

โพสท์ใน ผลงานทางวิชาการ | แสดงความเห็น

กิจกรรมอบรมอัศวิน 3R

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมอัศวิน 3R ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้แก่อัศวิน 3R เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี การทำปุ่ยหมักชีวภาพ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต และนำไปศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ บ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครระยอง

อบรมอัศวิน3r_191

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน Facebook โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล, กิจกรรม | แสดงความเห็น

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ในเขตชุมชนตากสินมหาราช ตลาดวัดลุ่ม ในการนี้เด็กๆได้แจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนและใบความรู้เกี่ยวกับลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก

รณรงค์ยุงลาย_9343คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาครอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โรคไข้เลือดออก_558

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองราชย์ครบ70ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมสวมเสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

ครบรอบครองราชย์70ปี_2666คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น