โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/577281_192564084248645_1785227912_n-150x150.jpg

โรงพยาบาลระยอง ตรวจฟันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้ทำการเคลือบร่องฟันและถอนฟันให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2556 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/20130829102534-1-150x150.jpg

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/DSC01693-150x150.jpg

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) และการใช้งานเว็บไซต์ KM (Knowledge Mangement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/1239778_475468692548393_1624084023_n-150x150.jpg

วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม To be number one เป็นการจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ จำนวน ๒๑๙ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีวัตถุประสงค์เพพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองดีขึ้นและสามารถปรับปรุงตนเองในด้านการเรียน ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา รู้จักตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างฉลาดและมีเหตุผล และเข้าใจสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/DSC01674-150x150.jpg

กิจกรรมดีๆทุกเช้าวันพฤหัสดี ที่นักเรียนผู้ปกครอง และคณะครูร่วมทำบุญตักบาตร (พฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.56)   คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเิติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/DSC01624-150x150.jpg

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ จัดในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 โดยกิจกรรมจะมีการโชว์การทดลองวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหา และกิจกรรมอื่นให้นักเรียนร่วมกิจกรรม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเิติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/DSC01651-150x150.jpg

กิจกกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทางวิชาการ อาทิ  ตอบปัญหา  วาดภาพระบายสี  คัดลายมือ  เปิดพจนานุกรม  แต่งคำขวัญ “รักการอ่าน”  และกิจกรรมอื่นๆ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเิติม  

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/1003051_541007409286624_2111863452_n-150x150.jpg

นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์ ครู อันดับ คศ.2 ร่วมโครงการค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงานประเทศอาเซียนใกล้เคียงคือ ประจำเทศกัมพูชา ระหว่งวันที่ ๑๙-๒๓ สิงหาคม คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/1187271_508617355890945_993920015_n-150x150.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การร้อยพวงมาลัย และปฏิบัติจริง โดยพวงมาลัยที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ได้ไปถวายที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2013/08/1176327_156670847871903_467582044_n-150x150.jpg

วันที่ 16 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สวนสมุนไไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่  และประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment