อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครอง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__32096262-150x150.jpg

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อาทิเช่น เด็กอ้วน เด็กผอม และเด็กเตี้ย โดยมีวิทยากรคือ คุณศิริจิตร์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๘ วช. มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/IMG_9970-150x150.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/10488949_4268791736134_386361449_n-150x150.jpg

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง สำนักการสาธารณสุขเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล และอสม. ร่วมกันตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

การประชุมผู้ปกครอง

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05419-150x150.jpg

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดให้การการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ปีการศึกษา 2557 2.เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557 3. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่ผู้ปกครองพึงทราบและนักเรียนพึงปฏิบัติ 4. เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประจำปีการศึกษา 2557 5. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนได้เชิญ นางสาวศิริจิตร์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. มาให้ความรู้และแนวทางการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขาภาพให้กับผู้ปกครอง คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05378-150x150.jpg

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการเด็กไทยทำได้

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__4595722-150x150.jpg

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ครูอนามัยและนักเรียนแกนนำงานอนามัย เข้าร่วมโครงการอบรมนักเรียน  ”เด็กไทยทำได้” ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

ทำบุญใส่บาตร ทุกเช้าวันพฤหัสบดี

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05341-150x150.jpg

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร จัดให้นักเรียนได้ทำบุญใส่บาตร ทุกเช้าวันพฤหัสบดี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557) คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

อบรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/96611-150x150.jpg

ครูณัฐสินี ภูริเศรษฐานนท์ ครูนิชาภา ดัตวสุทธิ์ และครูนุชศรา ชัยวังเย็น เข้าร่วมอบรมการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/S__1368083-150x150.jpg

ครูชลธิชา ธรรมนิทา และครูวรรณวิภา โลหะสาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

http://www.watlumschool.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/DSC05281-150x150.jpg

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง ทีมผู้สมัครหมายเลข 1 ชนะการเลือกตั้ง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Posted in กิจกรรม | Leave a comment