กิจกรรมผ้าป่าขยะ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม พล โดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมทอดผ้าป่าขยะ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าขยะ เพื่อมอบให้แก่เทศบาลนครระยองในกิจกรรมคุณไม่ใช้เราขอ มอบให้วัดสวนแก้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมนำสิ่งขอมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

คุณไม่ใช้เราขอ_3142

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันไหว้ครู โดยมีท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธี

ไหว้ครู59_9697

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการขยะที่ยั่งยืน ให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและแนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองรับ ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คณะครู

ครู

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ภาพนิ่ง1

โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ศพด

โครงสร้างผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง ปีการศึกษา 2559

3

ตราประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพนิ่ง2

กิจกรรมอบรมอัศวิน 3R

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมอัศวิน 3R ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้แก่อัศวิน 3R เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี การทำปุ่ยหมักชีวภาพ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต และนำไปศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ บ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครระยอง

อบรมอัศวิน3r_191

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ในเขตชุมชนตากสินมหาราช ตลาดวัดลุ่ม ในการนี้เด็กๆได้แจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนและใบความรู้เกี่ยวกับลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก

รณรงค์ยุงลาย_9343คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม