กิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในถสานศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

อบรมยาเสพติด 59_1420

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง “ธนาคารขยะ”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เปิดทำการทุกวันพุธ และในทุกเช้าวันพุธก็จะพบกับภาพความน่ารักของครู และเด็กๆพร้อมกับผู้ปกครองที่ช่วยกันถือขยะที่คัดแยกจากที่บ้านเพื่อนำมาฝาก กับธนาคารขยะของโรงเรียน

S__10903574

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 โดยนายบุญสืบ เจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม และได้มอบนโยบายและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งยังทำการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้
ประธาน คุณระพีพงษ์ บัวคำพา
รองประธาน คุณพัฒนา เปลี่ยนทอง
รองประธาน คุณพินิจ เอี่ยมวรนิรันดร์
เลขานุการ คุณพรธิภา ใจบุญมาก
เหรัญญิก คุณอารีย์ พรมมงคล
กรรมการ คุณจันทร์เพ็ญ ต๊ะเงิน
กรรมการ คุณอนุพงษ์ วงษ์สูง
กรรมการ คุณลัดดา มีธรรม
กรรมการ คุณลาวัลย์ มณีนิล

ประชุมเครือข่ายผปค1_9575

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ

ฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ  โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  การปลูกพืชผักสวนครัว  การปลูกเห็ด  ประโยชน์จากการเลี้ยงไส้เดือน  การทำปุ๋ยหมัก  การทำน้ำหมักชีวภาพ  โซล่าเซลล์  ธนาคารขยะ  Zero  Shop  ผ้าป่าขยะ  พลังงานทดแทนจากจักรยานไฟฟ้า  การประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือ  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ  นี้จะปลูกฝังให้นักเรียนรักการประหยัด  การอยู่อย่างพอเพียง  เห็นคุณค่าของขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี

ฐานเรียนรู้ปลอดขยะ_4416

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “ถนนยมจินดา”

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาานที่ ณ ถนนยมจินดา ซึ่งเป็นถนนเมืองเก่าระยอง ที่สามารถเล่าขานตำนานเมืองเก่าระยองและวัฒนธรรมสมัยอดีตให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าเขตชุมชนสะพานราษฎร์ ระยอง

ศึกษาแหล่งเรียนรู้_9453

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดกิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงความสามารถของนักเรียน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ การประกวดการแต่งคำขวัญประหยัดน้ำ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมโดยการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสอนการแกะสลักให้กับนักเรียน

ศุกร์หรรษา_8231

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมผ้าป่าขยะ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุม พล โดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมทอดผ้าป่าขยะ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าขยะ เพื่อมอบให้แก่เทศบาลนครระยองในกิจกรรมคุณไม่ใช้เราขอ มอบให้วัดสวนแก้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมนำสิ่งขอมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้

คุณไม่ใช้เราขอ_3142

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันไหว้ครู โดยมีท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธี

ไหว้ครู59_9697

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียน เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การจัดการขยะที่ยั่งยืน ให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและแนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองรับ ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทค่าอุปกรณ์การเรียน และ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559