กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาครอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โรคไข้เลือดออก_558

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองราชย์ครบ70ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมสวมเสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

ครบรอบครองราชย์70ปี_2666คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ครูงานอนามัยและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย เข้าร่วมอบรมอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียน    ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครระยอง ร่วมกับสำนักการสาธารณสุข ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง

อบรมเด็กไทยทำได้_4232

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาอีกด้วย

เทคนิกการสอน3-5มิ.ย._8917

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเข้ารอบที่ 1

รับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 รอบที่ 1 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

zero waste school_3688

 

ศึกษาดูงานการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมรุ่น 2

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดการสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ระหว่างวัน31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 โดยมี นางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข และนางภาวะณี เขตสมุทร เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

13265919_1121082744579208_5866382658995864744_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาให้ถูกต้อง รู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความรักความศรัทธาในศาสนาของตนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นกำลังที่ดีและเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

25590519_9944คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตาเป็นประธานในการยกฉัตรพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.39 น. ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)DSC_1030

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียน และผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลปฐมนิเทศ นร.ใหม่_8389

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 14 มีนาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับมอบวุฒิบัตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และให้นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความตระหนัก รักและภูมิใจในสถาบันที่ตัวเองเคยศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมี พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา และในการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการนำอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปัจฉิม_9860

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม