กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอ ขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลหรือสิ่งของเหลือใช้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ หรือ ขยะอื่นๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อรวบรวมจัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และจะนำเงินที่ได้จากกิจกรรม ใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสมทบทุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยรับออกเคลื่อนที่รับบริจาคนบริเวณชุมชนตากสินและใกล้เคียง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เวลา 09.30-09.30 น. หรือร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ทุกวันพุธ เวลา 11.30-12.30 น.

ให้ความรู้อัศวิน_4473

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันที่่ 17 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยแร่และหิน จังหวัดระยอง เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาและมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ หินและแร่_8791

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านดาราศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นฐานการเรียนรู้ และ Sci Show

วันวิทยาศาสตร์_710

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม “ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ”

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ” เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยนางผาณิตา ไพทักษ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ จะเกษียณอายุราชการในที่ 30 กันยายน 2559 นี้ จึงเกิดภาคความประทับใจของน ักเรียนที่มีต่อครู โดยมีทีมวิทยากรจากทีมงานแจ่มบรรเจิด มาให้ความรู้และสร้างบรรยากาศในกิจกรรม

กิจกรรมมุฑิตา_1862

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการลายมืองามตามแบบไทย :HAPPY BOOK DAY สัปดาห์ห้องสมุด ปี 2559

ร่วมการแข่งขันโครงการลายมืองามตามแบบไทย 2559 งานกิจกรรมนครแห่งการอ่าน อ่านสร้างสุข เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน งาน HAPPY BOOK DAY ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคระยอง เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ระดับ คือประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ผลการแข่งขันดังนี้  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  ชนะเลิศ เด็กหญิงพีรดา สีภูมิ  รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงศิริ ศิรินิภาพันฒน์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ชนะเลิศ เด็กหญิงสุภาวิณี บัวคำภา  ชมเชย เด็กชายณัฐภัทรทานต์ แซ่โค้ว

42241

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมด้านอัคคีภัยและซ้อมการป้องกันอุบัติภัยด้านอัคคีภัย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมการอบรมด้านอัคคีภัยและซ้อมการป้องกันอุบัติภัยด้านอัคคีภัย ให้แก่ ครู บุคลากร และนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครระยอง

ซ้อมป้องกันอัคคีภัย_2117

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับการประเมินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รับการตรวจประเมินโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานคณะกรรมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการการตรวจในครั้งนี้

ประเมินสิ่งแวดล้อม_2775

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง จัดกิจกรรมอบรมโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในถสานศึกษา ประจำปี 2559 โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

อบรมยาเสพติด 59_1420

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง “ธนาคารขยะ”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผู้ปกครอง
ธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เปิดทำการทุกวันพุธ และในทุกเช้าวันพุธก็จะพบกับภาพความน่ารักของครู และเด็กๆพร้อมกับผู้ปกครองที่ช่วยกันถือขยะที่คัดแยกจากที่บ้านเพื่อนำมาฝาก กับธนาคารขยะของโรงเรียน

S__10903574

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 โดยนายบุญสืบ เจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม และได้มอบนโยบายและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งยังทำการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้
ประธาน คุณระพีพงษ์ บัวคำพา
รองประธาน คุณพัฒนา เปลี่ยนทอง
รองประธาน คุณพินิจ เอี่ยมวรนิรันดร์
เลขานุการ คุณพรธิภา ใจบุญมาก
เหรัญญิก คุณอารีย์ พรมมงคล
กรรมการ คุณจันทร์เพ็ญ ต๊ะเงิน
กรรมการ คุณอนุพงษ์ วงษ์สูง
กรรมการ คุณลัดดา มีธรรม
กรรมการ คุณลาวัลย์ มณีนิล

ประชุมเครือข่ายผปค1_9575

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม