รับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเข้ารอบที่ 1

รับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 รอบที่ 1 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

zero waste school_3688

 

ศึกษาดูงานการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมรุ่น 2

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดการสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ระหว่างวัน31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 โดยมี นางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข และนางภาวะณี เขตสมุทร เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

13265919_1121082744579208_5866382658995864744_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาให้ถูกต้อง รู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความรักความศรัทธาในศาสนาของตนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นกำลังที่ดีและเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

25590519_9944คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โปรดเมตตาเป็นประธานในการยกฉัตรพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.39 น. ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)DSC_1030

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 รับทราบ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียน และผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลปฐมนิเทศ นร.ใหม่_8389

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 14 มีนาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรับมอบวุฒิบัตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และให้นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความตระหนัก รักและภูมิใจในสถาบันที่ตัวเองเคยศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมี พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา และในการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในการนำอาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้ มาเลี้ยงเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปัจฉิม_9860

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมปรากฎการณ์สุริยุปราคา

วันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะครูและนักเรียนร่วมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าเมืองไทย ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจและตื่นเต้นกับการชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งนี้ เพราะไม่บ่อยนักที่จะได้พบเห็น อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้นอกห้องเรียนในในสถานการจริ

สุริยุปราคา9359_9938

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดคัดลายมือระดับจังหวัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ส่งนักเรียนร่วมประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระเทพรัตนา ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนสมคิดวิทยา โดยได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล คือ เด็กหญิสุภาวิณี บัวคำภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

LINE_P2016224_142021

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผุ้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs ของโรงเรียนเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนวัดตโปทาราม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังนำนักเรียนเข้าชมสัตว์ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้ใหักับนักเรียนตัวแทนอัศวิน 3Rs ที่ช่วยงานโรงเรียนปลอดขยะตลอดปีการศึกษา 2558

ดูงาน รร.วัดตโปทาราม_6536

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

OPEN HOUSE WATLUM SCHOOL 2016

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE WATLUM SCHOOL 2016” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนและคณะครูประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุขสุข และ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมกิจกรรมประจำฐาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และนักเรียน อีกทั้งกองช่าง เทศบาลนครระยอง ที่มาจัดสถานที่ให้ ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง ร้านนายอินทร์ เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเทศบาลนครระยองที่มาร่วมจัดฐานการเรียนรู้

Open house 2016_1304

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม