กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้อง รู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม เกิดความรักความศรัทธาในศาสนาของตนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นกำลังที่ดีและเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป โดยจัดให้นักเรียนร่วมเวียนเทียน ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

วันมาฆบูชา_2767

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายณรงค์ เผ่าชวด นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นำคณะดูงาน จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ดูงาน จ.อุทัยธานี_5726

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นางสุบิน บุญยืน ครู อันดับ คศ.2 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ

S__10354858

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดูงาน อบต.ลำลูกกา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะดูงานจากองการบริหารส่วนตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 110 ท่าน โดยมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปลอดขยะ ในการนี้ พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ได้กล่าวต้อนรับคณะดูงานด้ว

คณะศึกษาดูงานลำลูกกา_8626

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง โดยโรงเรียนได้เป็นตัวแทนการแสดงในพิธีเปิดระดับปฐมวัย และโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด

IMG_7552

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่ 30 มกราคม 2559 คณะครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย เรื่อง เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพผู้เรียนปฐมวัยด้วยเทคนิควิธีการ Brain-based Learning (BBL) และกิจกรรมการเรียนรู้บุรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่สอดคล้องกับทักษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อบรม  bbl_2864

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนมกราคม 2559

วันที่ 29 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนมกราคม 2559 ในกิจกรรมมีการแสดงความสามารถของนักเรียน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากถุงนมใช้แล้ว โดยสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดมีทั้งจากนักเรียนและผู้ปกครอง

31216

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับการนิเทศจาก สสวท.

วันที่ 27 และ 29 มกราคม 2559 คณะครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 รับการการนิเทศการติดตามผลการทดลองใช้หนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม และคู่มือครู จากสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางไพเราะ วงษ์ไทยผดุง และนายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานสึกษา ร่วมนิเทศการสอนในครั้งนี้ด้วย

S__8101911

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน โรงเรียนปลอดขยะ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะจากการได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะ โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นำไปขยายผลให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และพัฒนางานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

IMG_7171

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2559

วันที่ 16 มกราคม 2559 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม และรับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ดังนี้
1. รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (เทศบาลนครระยอง) นางอุษณีย์ เลื่อนลอย
2. รับเกียรติบัตรรางวัลสุดยอดครูดี ระดับจังหวัด โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี 2558 (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค.) นางชลธิชา ธรรมนิทา
3. รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร รางวัลหนึ่งแสนครูดี (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา) จำนวน 9 คน คือ นายรุ่งเรือง ศรีสุนาครัว นางสมาพร กอเซ็ม นางสุบิน บุญยืน นางสาวสิรินุช ซื่อประเสริฐ นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร นางชลาทิพย์ พูลเกษม นายอดิศักดิ์ ชนะค้า นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา
4. รับเกียรติบัตรครูดีเด่น (เทศบาลนครระยอง) จำนวน คน นางทรายคำ พิมสาร นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา นางนิ่มนวล สุขเจริญ นางศศิธร สุริยวงศ์ นางสาวสิรินุช ซื่อประเสริฐ นางสุบิน บุญยืน นางชลาทิพย์ พูลเกษม นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์

วันครู 2559_8712

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม