กิจกรรมอบรมอัศวิน 3R

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลร่วมกับสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมอัศวิน 3R ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้แก่อัศวิน 3R เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี การทำปุ่ยหมักชีวภาพ ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต และนำไปศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ บ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครระยอง

อบรมอัศวิน3r_191

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล เดินรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ในเขตชุมชนตากสินมหาราช ตลาดวัดลุ่ม ในการนี้เด็กๆได้แจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชนและใบความรู้เกี่ยวกับลูกน้ำยุงลายและไข้เลือดออก

รณรงค์ยุงลาย_9343คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครระยอง มาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ อาครอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โรคไข้เลือดออก_558

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองราชย์ครบ70ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมสวมเสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

ครบรอบครองราชย์70ปี_2666คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ครูงานอนามัยและนักเรียนแกนนำ อย.น้อย เข้าร่วมอบรมอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียน    ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครระยอง ร่วมกับสำนักการสาธารณสุข ณ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง

อบรมเด็กไทยทำได้_4232

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาอีกด้วย

เทคนิกการสอน3-5มิ.ย._8917

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ผ่านเข้ารอบที่ 1

รับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 รอบที่ 1 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

zero waste school_3688

 

ศึกษาดูงานการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมรุ่น 2

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน “การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพใน การจัดการสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 2 ระหว่างวัน31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 โดยมี นางสาวทรรศนีย์ เจริญสุข และนางภาวะณี เขตสมุทร เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

13265919_1121082744579208_5866382658995864744_n

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาให้ถูกต้อง รู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความรักความศรัทธาในศาสนาของตนซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นกำลังที่ดีและเข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

25590519_9944คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม