ทีมนาฎศิลป์จากโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรม English Camp

วันที่ 7 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล กำหนดจัดกิจกรรม English Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 212 คนและพนักงานครูและครูต่างชาติ จำนวน 11 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายไออาร์พีซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรม English Camp นี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามโครงการห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ (EIS) โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 11 ฐาน ร่วมกับคณะครู โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางไทร

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบางไทร จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา จำนวน 100 คนมาดูกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และแนวทางการจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพพล

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรีนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษ EIS ปีการศึกษา 2561

***ให้ผู้มีรายชื่อ (ตัวจริง) มามอบตัวในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล หาไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

*****พร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 2,500 บาท*****และค่าหนังสือตามประกาศที่แนบ*****

******สำหรับลำดับสำรองหากมีการสละสิทธิ์ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังตามลำดับ

หมายเหตุ รายชื่อที่ประกาศเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ ไม่ได้ประกาศตามคะแนน

คลิกเพื่อดูรายชื่อ

เปิดบ้านวิชาการสานต่อความพอเพียง

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสานต่อความพอเพียง โดยมีนายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านเจ้าคุณพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ผู้บริหารส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

เปิดบ้านวิชาการ_๑๘๐๒๑๐_0173

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม