ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

บ้านฉางดูงาน_๑๗๑๒๒๐_0019

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ รองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลรับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

รับรางวัลปลอดขยะ 60_๑๗๑๒๐๖_0036

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเข็มอัศวิน 3Rs

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีมอบเข็มให้กับอัศวิน 3Rs ที่อบรมให้ความรู้ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง นางสาวทิพย์อาภา ผลธรรธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง และนางอรุณี เอื้อราวิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเข็มอัศวิน 3Rs ให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้

มอบเข็มอัศวิน3R_๑๗๑๒๐๑_0033

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต

 

ขั้นพื้นฐาน30-11-60_๑๗๑๒๐๑_0001

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรทั้งหมดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร จำนน 109 รูป ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครระยอง โดยพิธีบรรพชามีนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี และนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครรระยอง เป็นประธานคณะกรรมการในการจัดโครงการบรรพชาสามเณร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยองร่วมบรรพชา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลเข้าร่วมบรรพชา 18 รูป โครงการมีระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2560 ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)
DSC_9031

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต

ประชุมขั้นพื้นฐาน 2_๑๗๑๐๐๖_0011

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์แสด-ดำ

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์แสด-ดำ ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยการร่วมเสวนาระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง กับโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและคณะครู ณ ร้านอาหารครัวสะตอ หลังจากเสวนาได้ร่วมรับประทานอาหารเพื่อขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะครู โดยมีกิจกรรมเล็กๆบนเวทีจากคณะครูและผู้ปกครอง ในวันที่ 29 กันยายน 2560

IMG_2827

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมพลังงานสัญจร

วันที่ 25 กันยายน 2560 กลุ่มธุรกิจปิดโตรเลียมขั้นต้นฯและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายองค์สื่อสารองค์กรบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการพลังงานสัญจร มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลี่ยม มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ ฐานการเรียนรู้ และรถนิทรรศการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

กิจกรรม ปตท._๑๗๐๙๒๕_0008

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันเยาวชนดีเด่น ปี 2560

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำนักเรีียนเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จำนวน 9 สาขา ดังนี้ – การศึกษาและวิชาการ เด็กหญิงชลิตา บำรุงรัตน์ – คุณธรรมและจริยธรรม เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ สาระภี – สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เด็กหญิงณัฐมล บุญชู – กีฬาและนันทนาการ เด็กชายอดิศักดิ์ เวหนะรัตน์ – อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงประภาพร ตาจันทร์ – บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เด็กชายวรเมธ สวัสดี – คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เด็กหญิงชนัญธิดา สายบุตร – ศิลปวัฒนธรรม เด็กชายธรรมรัตน์ แวงศรี – ผู้นำเด็กและเยาวชน ประธานสภานักเรียน เด็กหญิงพรไพลิน โพธิสัตย์ โดยเข้ารับเกียรติบัตรในกิจกรรมสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนสวนศรีเมือง

S__39887282

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ : นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา

8180881809