คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

สภานักเรียน

อบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดกิจกรรมการอบรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับคณะครู เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ภูริชญา ยิ้มแย้ม ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครระยอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

อบรมลดเวลาเรียน_๑๗๐๖๑๙_0055

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ศึกษาเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำคณะครู ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนอัศวิน 3Rs ตัวแทนแม่ครัวและร้านค้าโรงอาหาร ไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะ เลิศโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี

ดูงานรร วัดตโปทาราม_๑๗๐๖๑๙_0032

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1

นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนยการค้าสยามพารากอน กรุงเทพ

161568

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวหทัยกาญจน์ หมีกุละ

                                                                                      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จังหวัดระยอง
ของนางสาวหทัยกาญจน์ หมีกุละ
หทัยกาญจน์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสุบิน บุญยืน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมสานระหว่างการสืบเสาะหาความรู้กับการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล วัดลุ่มมหาชัยชุมพล                 จังหวัดระยอง

Microsoft Word - สุà¸ıิฎ.docx

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL – Plus ที่มีต่อการอ่านจับใจความ
สำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
จังหวัดระยอง

Microsoft Word - สุฎัฎชไ.doc

ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล

IMG123

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

12 รูปภาพ · Updated 2 นาทีที่แล้ว

วัน ที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมคิดและวางแผนให้นักเรียนมีคุณภาพ ได้รับพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคน มีความสุขกับการเรียนรู้ จัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมคิดและวางแผนในการส่งเสริมให้นักเรียนเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศตามอัจฉริยะภาพของแต่ละคน และเกิดความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น และเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม O-Net โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่งในการเข้าร่วมประชุมใน ครั้งนี้

ประชุมผู้ปกครอง ป 6_๑๗๐๕๒๕_0013

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนและครู เข้่าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็ก วัยเรียน ณ อาคารลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

อบรมโชป้าแอนด์ชายป้า_๑๗๐๕๒๒_0021

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม