วันเยาวชนดีเด่น ปี 2560

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำนักเรีียนเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จำนวน 9 สาขา ดังนี้ – การศึกษาและวิชาการ เด็กหญิงชลิตา บำรุงรัตน์ – คุณธรรมและจริยธรรม เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ สาระภี – สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เด็กหญิงณัฐมล บุญชู – กีฬาและนันทนาการ เด็กชายอดิศักดิ์ เวหนะรัตน์ – อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กหญิงประภาพร ตาจันทร์ – บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เด็กชายวรเมธ สวัสดี – คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เด็กหญิงชนัญธิดา สายบุตร – ศิลปวัฒนธรรม เด็กชายธรรมรัตน์ แวงศรี – ผู้นำเด็กและเยาวชน ประธานสภานักเรียน เด็กหญิงพรไพลิน โพธิสัตย์ โดยเข้ารับเกียรติบัตรในกิจกรรมสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าอาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนสวนศรีเมือง

S__39887282

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ : นางมณีรัตนา อินต๊ะเสนา

8180881809

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 15 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจากนายมานพ วาจาสิทธิ์รองนายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกองช่างเทศบาลนครระยอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

IMG_3075 - Copy

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การแปรรูปสับปะรด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
ของ : นางสาวนุชนาฏ เมตตา

Document-page-001 (3)

มอบรางวัลประกวดคัดลายมือ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย มอบเกียรติบัตรและรางวัล ใหักับนักเรียนที่ชนะการประกวดคัดลายมือ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

กอจกรรมห้องสมุด_๑๗๐๙๑๒_0012

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตาก

วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล นำโดยนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการโรงเรียนปลอดขยะ จากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

25600901_๑๗๐๙๐๑_0106

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษา

กิจกรรมศุกร์หรรษา ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 31 สิงหาคม 2560 จัดขึ้นครั้งนี้เป็นเดือนสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2560 มีการแสดงความสามารถของนักเรียน อาทิเช่น การแสดง Science Show การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงความสามารถด้านการเต้น การจำหน่ายสินค้าของนักเรียน การจำหน่ายผักจากสวนผักลอยฟ้า แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆ ในภาคเรียนที่ 2/2560

ศุกร์หรรษา31860_๑๗๐๙๐๑_0016

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ของนางชลาทิพย์ พูลเกษม ครู วิทยฐานะชำนาญการ

457789

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง

20170828_๑๗๐๘๒๙_0004

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมภาพยนต์เรื่อง พรจากฟ้า

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ชมภาพภาพยนตร์เรื่อง พรจากฟ้า (A Gift) เป็นภาพยนตร์รักอบอุ่นที่บริษัทตั้งใจสร้างขึ้นด้วยน้อมรำลึกและขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจินตนา สุภาภรณ์ ประธานชุมชนตากสินมหาราช คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และห้างเซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง โดยการชมฟรี ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนในครั้งนี้

S__16015371

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม