ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) ครู จำนวน 2 อัตรา คือเอกภาษาไทย และเอกเกษตร ติดต่อสอบถามที่โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล หรือโทร 038-612005 ในวันและเวลาราชการ

 

 

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้ลำดับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2559

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5_520

กฐินพระราชทาน ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น้อมนำมาถวาย แด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับทางวัด

img_1798

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟมและการคัดแยกขยะ

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ครูประจำชั้นอนบุาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 คน เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม “โรงเรียนปลอดโฟมลดขยะ” ณ ห้องประชุมวไลยอลกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%a1_2454

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนกันยายน 2559

กิจกรรมศุกร์หรรษาหาคนเก่ง ประจำเดือนกันยายน 2559 เป็นกิจกรรมเวียนฐานการร่วมทำกิจกรรมของแต่ละสายชั้น โดยหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกเดือน ในแต่ละสายชั้นครูจะเตรียมกิจกรรมให้กับนักเรียนเข้าเวียนฐาน อาทิเช่น ตัดผม ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู่ ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้า การทำถุงหอม อีกทั้งยังมีฐานจากความร่วมมือของผู้ปกครอง สอนการทำบัวลอยไข่หวาน

%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2_1460

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีแสดงมุฑิตาจิต คุณครูผาณิตา ไพทักษ์ศรี

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ คุณครูผาณิตา ไพทักษ์ศรี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ จัดในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดยมีการแสดงของคณะครู นักเรียน และพิธีแสดงมุฑิตาจิต ซึ่งพระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง “อยู่อย่างไรให้สุขใจในวัยเกษียณ” และนายบุญสืบ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีกล่าวให้คำแนะนำ “แนวทางการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่าจากรุ่นต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้

20160928_100800

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 9 สาขา

เมื่อวัน 20 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ได้จัดโครงการกิจกรรมวันสัปดาห์เยาวชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พศ.2559 ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่มีความสามารถ และมีผลงานดีเด่น ณ บริเวณลานหน้าอาคารห้องสมุดประชาชน สวนศรีเมือง เทศบาลนครระยอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จำนวน 9 คนดังนี้
1.สาขาการศึกษาและวิชาการ  เด็กหญิงอรพรรณ ต๊ะเงิน
2.สาขาคุณธรรมและจริยธรรม เด็กหญิงณภัทร ชันณะสา
3.สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  เด็กหญิงธนวัฒน์ แก่นสาร
4.สาขากีฬาและนันทนาการ  เด็กชายสิทธิพงษ์ มีหอม
5.สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เด็กชายนิรวิทธ์ เที่ยงสุนทร
6.สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  เด็กหญิงถวนันท ภคาพัลย์
7.สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  เด็กหญิงชนัญธิดา สายบุตร
8.สาขาศิลปวัฒนธรรม  เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ศรีบุญเพ็ง
9.สาขาผู้นำเด็กและเยาวชน ประธานสภานักเรียน  เด็กชายทศพร ไมตรีแพน

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99_6784

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วันที่ 21 กันยายน 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวัชระ ขันธสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสำนักงานเขตมาศึกษา จำนวน 60 คนร่วมศึกษาดูงาน โดยมีนางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a_9418

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมให้ความรู้โครงการครอบครัวล้อมรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 กันยายน 2559 นางอุษณีย์ เลื่อนลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครู จำนวน 2 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการครอบครัวล้อมรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทับมา ณ หมู่บ้านเศรษฐิกจพอเพียงบ้านสะพานหิน ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%99_5191

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ สนง.สพป.ระยอง เขต 1

วันที่ 19 กันยายน 2559 นายมนตรี สิริทัตสุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครู จำนวน 2 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0_4122

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม