คณะกรรมการฝ่ายผู้ปกครอง

นางสาวขวัญเรือน นามกลาง

อ.1/1

นางสาวจันทกานต์ ศิรวรรณา

อ.1/2

นายชัยณรงค์ เส็งดอนไพร

อ.1/3

นายนินนาท พรรณรัตน์

อ.2/1

นางถาวร นิจอนันต์ชัย

อ.2/2

นางสาวพชรมน อังคประสาทชัย

อ.2/3

นายระพีพงษ์ บัวคาภา

อ.3/1

นางสาวขวัญชนก มณีพฤกษ์

อ.3/2

นางสาวอาภาพร สำเร็จกิจ

อ.3/3

นางสาวภิญญาพัชญ์ บัวปลี

ป.1/1

นางสาวสุนิสา อินทร์สว่าง

ป.1/2

นายไกรศักดิ์ หงส์หิรัญรัตนา

ป.1/3

นางสาวนารีรัตน์ สุภาพ

ป.2/1

นางรสิตา ดวงสาพล

ป.2/2

นายสิทธิโชค สัพพัญญู

ป.2/3

นางสาวนุชนารถ เศรษฐโชดึก

ป.3/1

นางสาวมณธิรา โพธิ์แก้ว

ป.3/2

นางเอื้อมพร ทรัพย์เจริญ

ป.3/3

นางสาวชรีรัตน์ แก้วสวัสดิ์

ป.4/1

นางสุนิมิตต์ โชติช่วง

ป.4/2

นางสุนาถ ไพรัตน์

ป.4/3

นางละไม สมพงษ์

ป.4/4

นายวัฒนา จิตจินตากุล

ป.5/1

นางอุบล คำพวง

ป.5/2

นางสาวปิยาภรณ์ เย็นมี

ป.5/3

นางสาวอรพิน อาจหาญ

ป.5/4

นางสาวปิยภรณ์ บุญมาก

ป.6/1

นางสุทธินี ดวงจันทร์

ป.6/2

นางรพีพรรณ ศาสน์รุ่งโรจน์

ป.6/3

ติดต่อเรา