ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จัดเป็นโรงเรียนแห่งที่ ๔ ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ทำการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ บนพื้นที่ดินที่ได้รับบริจาคจาก พระวินัยการกวี เจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพลในสมัยนั้น มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่   ๒ งาน ๒๗ ตารางวา ลักษณะอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๑  ห้องเรียน

เริ่มก่อตั้ง - พ.ศ. 2524

เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๒๔  โดยเปิดรับเฉพาะนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๑๐๕ คน  แบ่งจำนวนนักเรียนเป็น   ๓  ห้องเรียน มีครูผู้สอน ๔ คน  โดยมีนายบุญสืบ  เจริญรัตน์  ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามในขณะนั้นมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ควบคู่กันไปด้วย
• นายบุญสืบ  เจริญรัตน์ | ปี พ.ศ.2524 – พ.ศ.2526

พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2526

จนปลายปีการศึกษา  ๒๕๒๖ เทศบาลเมืองระยองได้รับอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งครูใหญ่ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวอรวรรณ  เพราะสำเนียง  ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๒๖ เป็นต้นมา

พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2538

จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๓๘ นางสาวอรวรรณ เพราะสำเนียง ขอลาออกจากราชการ เทศบาลนครระยองจึงได้รับโอนย้ายนางแสงอรุณ ขจรน้ำทรง มาดำรงตำแหน่งที่ว่างลง

• นางสาวอรวรรณ เพราะสำเนียง | ปี พ.ศ.2526 – พ.ศ.2538

พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2554

จนถึง พ.ศ.  ๒๕๕๔ นางแสงอรุณ ขจรน้ำทรง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จังหวัดชลบุรี  เทศบาลนครระยองจึงได้ให้  นางอุษณีย์  เลื่อนลอย  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ  ย้ายมารับตำแหน่งที่ว่างลงจนถึงปัจจุบัน

• นางแสงอรุณ ขจรน้ำทรง | ปี พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

การขยายชั้นเรียนที่เพิ่มขึ้นได้ขยายปีละ ๑ ชั้นเรียน จนครบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในปีการศึกษา ๒๕๒๙

ด้วยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทศบาลจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน จัดเป็นสถานที่เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖  รวมเป็น ๑๒ ห้องเรียน ส่วนชั้นล่างสุดจัดเป็นห้องพิเศษ ๖ ห้องเรียนคือ ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ  ห้องสมุด ๒ ห้องเรียน และห้องพยาบาล

• ต่อมากรมการปกครองส่วนท้อง ถิ่นได้มีนโยบายขยายการรับนักเรียนก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จึงได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลเพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งหมด ๖ ห้องเรียน จัดเป็นอนุบาล ๑ จำนวน ๓ ห้องเรียนและอนุบาล ๒ จำนวน ๓ ห้องเรียน ในปีการศึกษา  ๒๕๓๙ ทางโรงเรียนได้ทำการเปิดสอน ในระดับมัธยมศึกษา  ตามนโยบายของผู้บริหารของเทศบาล โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอาคารเรียนหลังที่ ๓  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๙ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง มีห้องน้ำในตัว

 

ปัจจุบันบริเวณใต้ถุนโล่งได้จัดเป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียน  เนื่องจากบริเวณเนื้อที่ดังกล่าวเคยเป็นโรงอาหารมาก่อน  ซึ่งได้ทุบทิ้งแล้วสร้างอาคารหลังที่ ๓  ขึ้นเพื่อใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้น  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๔  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๖ ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง  ชั้นสองเป็นห้องสมุด ชั้นที่ ๓ เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ จำนวน ๒ ห้องเรียน

ส่วนชั้นบนเป็นห้องเรียนดนตรีนาฏศิลป์และห้องเรียนการงานพื้นฐานอาชีพ และต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากเทศบาลในการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นเป็นหลังที่ ๕ ซึ่งในชั้นแรกได้ย้ายห้องสมุดจากอาคาร ๔ มาให้บริการชั้นนี้ด้วย ในชั้นที่ ๒   จัดเป็นห้องประชุมวิสุทธิสารโสภิต ส่วนชั้นที่ ๓ ใช้เป็นห้องสื่อศูนย์การเรียนรู้และห้องวิชาการ และชั้นที่ ๔ จัดเป็นห้องประสบการณ์ทางภาษาและห้องศิลปะ   ต่อมาฝ่ายบริหารเทศบาลนครระยองได้มีนโยบายโอนย้ายนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไปตั้งเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ของเทศบาล   ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  มีนักเรียนทั้งหมด  ๙๓๓  คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๓๐ ห้องเรียน มีครูปฏิบัติการสอน ๓๔ คน มีครูสายบริหาร ๒ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๖  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  ๘  คน (ภารโรง) ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๕ คน

📃 ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม

🧷 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

🧷 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่ และเป็นแหล่งเรียนรู้

🧷 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากร ผู้เรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

🧷 ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

📃 มีความรู้ มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

📃 สวนผักลอยฟ้า  งามตาโรงเรียนปลอดขยะ

แผนผังบริเวณโรงเรียน

ติดต่อเรา